Εξέταση Διπλωματικών Εργασιών, Iούλιος 2018

Η εξέταση των Διπλωματικών Εργασιών των τελειόφοιτων σπουδαστών και σπουδαστριών του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Εξεταστικής Περιόδου Ιουλίου 2018, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 18 και 19 Ιουλίου 2018.

Οι τελειόφοιτοι σπουδαστές και σπουδάστριες που υποστήριξαν επιτυχώς τις Διπλωματικές τους Εργασίες είναι οι εξής:

 Βαχαβιόλος Δημήτριος, Κρίσιμοι Παράγοντες Συμπεριφοράς και Ασφάλειας Οδηγών στην Ευρώπη, (επιβλ. Γ. Γιαννής).
 Γαβαλάς Ορέστης, Η Επιρροή του Θυμού στην Οδική Συμπεριφορά και Ασφάλεια, (επιβλ. Γ. Γιαννής).
 Γιάγκου Δημήτριος, Κινητικόητα και Οδική Ασφάλεια σε Ευρωπαϊκές Πόλεις, (επιβλ. Γ. Γιαννής).
 Ευθυμίου Αλέξανδρος, Επεξεργασία και ανάλυση τηλεματικών δεδομένων στόλου φορτηγών οχημάτων που εκτελούν μεταφορικό έργο στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών, (επιβλ. A. Μπαλλής).
 Κακριδώνη Ελισάβετ, Διερεύνηση σχεδίων βιώσιμης κινηκότητας σε πανεπιστημιουπόλεις της Μεσογείου, (επιβλ. Ε. Βλαχογιάννη)
 Κούρτης Ελευθέριος Μάριος, Μοντελοποίηση του οικονομικού κόστους των οδικών ατυχημάτων στην Ελλάδα, (επιβλ. Γ. Γιαννής).
 Κωνσταντινόπουλος Εμμανουήλ, Διερεύνηση των Προτιμήσεων των Οδηγών Απέναντι σε Νέα Καινοτόμα Σχήματα Ασφάλισης του Οχήματος, (επιβλ. Γ. Γιαννής).
 Λαγού Γεωργία, Χωρική Ανάλυση Οδηγικής Συμπεριφοράς σε Αστικά Οδικά Δίκτυα, (επιβλ. Ε. Βλαχογιάννη)
 Ματράγκος Βασίλειος, Μεθοδολογία Αξιολόγησης του Βαθμού Επικινδυνότητας Ισόπεδων Κόμβων σε Υπεραστικές Οδούς, (επιβλ. Α. Λοΐζος – Φ. Μερτζάνης).
 Μίχου Αρχιμανδρίτου Υπατία, Συγκριτική Διερεύνηση του Κόστους των Οδικών Ατυχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, (επιβλ. Γ. Γιαννής).
 Νικολάου Δημήτριος, Οικονομικοί, Κοινωνικοί και Συγκοινωνιακοί Δείκτες Επιρροής της Οδικής Ασφάλειας στην περίοδο της Κρίσης στην Ευρώπη, (επιβλ. Γ. Γιαννής).
 Παπαναστασίου Μαρία Όλγα, Διερεύνηση Εγγραφής Φορείων και Περιτυπώματος Οχημάτων Αστικών Σιδηροδρόμων σε Θέσεις Μεγάλης Οριζοντιογραφικής Καμπυλότητας, (επιβλ. A. Μπαλλής).
 Σταυρακάκη Άννα-Μαρία, Μεθοδολογία Εκτίμησης του Απαιτούμενου Όγκου Πληθοποριστικών Δεδομένων Οδήγησης για την Αξιολόγηση της Οδηγικής Συμπεριφοράς, (επιβλ. Ε. Βλαχογιάννη)
 Σταύρου Παρασκευή, Ανάπτυξη προτύπου για την ανάλυση της αεροπορικής ζήτησης: η περίπτωση της Κρήτης,  (επιβλ. Π. Ψαράκη-Καλουπτσίδη)
 Ταλιούρας Φίλιππος, Διερεύνηση κριτηρίων ομοιογένειας του γεωμετρικού σχεδιασμού υπεραστικών οδών δύο λωρίδων κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια οδήγησης τη νύχτα, (επιβλ. Α. Λοΐζος – Φ. Μερτζάνης ).
 Τερεσσόνοκ Δημήτριος, Βελτιστοποίηση τιμολογιακής πολιτικής ασφάλιστρων οχημάτων πολλαπλών επίπεδων αυτοματοποίησης με χρήση παραγώγων, (επιβλ. Ε. Βλαχογιάννη)
 Τσιλιγιάννη Ιωάννα, Αξιολόγηση κριτηρίου αστοχίας σχεδιασμού εύκαμπτων οδοστρωμάτων αεροδρομίων κατά FAA,  (επιβλ. Α. Λοΐζος).