Εξέταση Διπλωματικών Εργασιών, Ιούλιος 2022

Oι εξετάσεις των Διπλωματικών Εργασιών των τελειόφοιτων σπουδαστών και σπουδαστριών του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής για την εξεταστική περίοδο Ιουλίου 2022,  πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία μέσω τηλεδιάσκεψης την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022 και την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022.  Το σύστημα που χρησιμοποιήθηκε είναι το Cisco Webex (https://www.webex.com/).

Οι τελειόφοιτοι σπουδαστές και σπουδάστριες που υποστήριξαν επιτυχώς τις Διπλωματικές τους Εργασίες είναι οι εξής:

Τσουραπά Μαρία Ζωή, Διερεύνηση αλληλεπίδρασης μεταξύ δεκτών επιφανειακής και δομικής κατάστασης εύκαμπτων οδοστρωμάτων, (επιβλ. Χ. Πλατή).
Συργκάνη Μαρία, Ανάπτυξη μεθόδου εκτίμησης εμπορευματικών ροών σε εθνικό επίπεδο με θαλάσσια, σιδηροδρομικά και οδικά μέσα, (επιβλ. Ε. Βλαχογάννη).
Ρούσσου Στυλιανή, Ανάλυση αποδοχής και ωφελειών από τη θέσπιση ορίου ταχύτητας 30 km/h στο οδικό δίκτυο της Αθήνας,  (επιβλ. Γ. Γιαννής).
Παπαδόπουλος Νικόλαος, Συγκριτική ανάλυση επιρροής βασικών κοινωνικοοικονομικών δεικτών στα οδικά ατυχήματα στις περιφέρειες της Ελλάδας,  (επιβλ.  Γ. Γιαννής).
Ντόντης Αλέξανδρος, Κρίσιμοι παράγοντες αυτοδηλούμενης συμπεριφοράς και ασφάλειας των πεζών στην Ελλάδα, (επιβλ. Γ. Γιαννής).
Ντάβου Ευαγγελία, Διερεύνηση των χαρακτηριστικών της αποστραγγιστικής στρώσης εύκαμπτου οδοστρώματος με έμφαση στη διαπερατότητά της, (επιβλ. Χ. Πλατή).
Μπαϊράμης Σταύρος, Ανάλυση προσβασιμότητας δικτύου υπεραστικών λεωφορειακών γραμμών,  (επιβλ. Α. Μπαλλής).
Μουζάκης Πολύκαρπος Αλέξανδρος, Συγκριτική αξιολόγηση μεθόδων σύνθεσης ασφαλτομιγμάτων κατά marshall και superpave, (επιβλ. Χ. Πλατή).
Κυριακόπουλος Ιωάννης, Πρόβλημα χωροθέτησης ηλεκτρικών πατινιών, (επιβλ. Κ. Κεπαπτσόγλου).
Κρούσκος Σπυρίδων, Ανάλυση χαρακτηριστικών υπέρβασης ορίων ταχύτητας στην Ελλάδα, (επιβλ. Γ. Γιαννής).
Κοτόφωλος Παναγιώτης, Ανάλυση του θαλάσσιου εμπορίου μεταξύ χωρών της Μεσογείου με χρήση διαστρωματικών δεδομένων χρονολογικών σειρών, (επιβλ. Ε. Βλαχογάννη).
Καμβουσιώρας Έκτωρ – Χαρίλαος, Εντοπισμός επικίνδυνης συμπεριφοράς οδηγού με δεδομένα ευρείας κλίμακας από έξυπνα συστήματα καταγραφής και τεχνικές μηχανικής μάθησης,  (επιβλ. Γ. Γιαννής).
Αρβανίτη Ειρήνη, Διερεύνηση θεμάτων παραγωγής, κατανάλωσης και μεταφοράς σιτηρών μεταξύ των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας,  (επιβλ. Ε. Βλαχογάννη).