Ελένη Βλαχογιάννη
Καθηγήτρια
Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής

γρ: 106, 2ος όροφος, Κτίριο Αντοχής Υλικών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
τηλ: (+30) 210.772.1369

email: elenivl@central.ntua.gr
website: www.vlahogianni.gr/
icon.linkedin icon.researchgate icon.academia icon.googlescholar

H Ελένη Ιωάν. Βλαχογιάννη είναι Καθηγήτρια στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στην Κυκλοφοριακή Ροή από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Διετέλεσε Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο InstituteofTransportationStudies του UniversityofCalifornia, Berkeley, όπου συμμετείχε σε ερευνητικές δραστηριότητες ανάλυσης κυκλοφοριακών δεδομένων με προηγμένες μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης για την ανάπτυξη ενός συστήματος αξιολόγησης της κυκλοφορίας σε αστικά οδικά δίκτυα.

Οι βασικές θεματικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται αφορούν στην ανάλυση της κυκλοφοριακής ροής, τα ευφυή συστήματα μεταφορών, τη διαχείριση και τον έλεγχο της κυκλοφορίας, στην προτυποποίηση της αστικής κινητικότητας και στην ανάλυση της οδηγικής συμπεριφοράς. Το βασικό της συγγραφικό έργο αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων και μεθοδολογιών υπολογιστικής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης στην κυκλοφοριακή τεχνική και τις μεταφορές. Έχει ασχοληθεί συστηματικά με την ανάλυση μη γραμμικών και χαοτικών χρονοσειρών, την ανάλυση της δυναμικής συστημάτων και την εξόρυξη πληροφορίας από εκτεταμένα δεδομένα σε διεπιστημονικές εφαρμογές.

Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 50 Ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα και σε σημαντικό αριθμό ιδιωτικών μελετών. Έχει αξιόλογη συγγραφική δραστηριότητα αποτελούμενη από πάνω από 75 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και 110 εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων. Συνολικά, οι παραπάνω εργασίες έχουν πάνω από 4000 ετεροαναφορές (h-index 30). Είναι Αναπλ. Συντάκτρια σε τρία διεθνή περιοδικά, μέλος της Διεθνούς Επιτροπής «Artificial Intelligence and Advanced Computing Applications” του Transportation Research Board, μέλος του Board of Governors του ΙΕΕΕ ITS Society και Πρόεδρος της Διεθνούς Τεχνικής Επιτροπής IEEE ITSS «Smart Mobility and Transportation 5.0».