Ο Φώτης Μερτζάνης υποστήριξε τη Διδακτορική Διατριβή του για το Μήκος Ορατότητας για Στάση – Οκτώβριος 2015

Ο Φώτης Μερτζάνης υποστήριξε με επιτυχία την Διδακτορική του Διατριβή με θέμα: Συμβολή στη Διερεύνηση του Μήκους Ορατότητας για Στάση στον Τρισδιάστατο Χώρο . Το διδακτορικό του εκπονήθηκε στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, υπό την επίβλεψη του Ομότιμου Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Αμπακούμκιν.

Στόχος της διδακτορικής διατριβής ήταν η ανάπτυξη μεθόδου διερεύνησης της επάρκειας του Μήκους Ορατότητας για Στάση (ΜΟΣ), με ταυτόχρονη θεώρηση των παραγόντων επιρροής της παρεχόμενης ασφάλειας μιας οδού, δηλαδή των στοιχείων του γεωμετρικού σχεδιασμού της, του οχήματος και του χρήστη – οδηγού.

Η προτεινόμενη μέθοδος αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διερεύνηση της επάρκειας ορατότητας, καθώς κατά τη διαδικασία πέδησης είναι δυνατή η ταυτόχρονη προσομοίωση τόσο των στοιχείων της διατομής, όσο και της δυναμικής της κίνησης των οχημάτων. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα παραμετρικής εισαγωγής των στοιχείων της οδού και του περιβάλλοντος οδικού χώρου και, ως εκ τούτου, η αξιολόγηση των επιπέδων ορατότητας σε οποιοδήποτε οδικό περιβάλλον.

Η προσέγγιση του προβλήματος του ΜΟΣ έγινε σε τρισδιάστατο χώρο έτσι ώστε να λαμβάνονται ταυτόχρονα υπόψη όλα τα χαρακτηριστικά της οδού και του περιβάλλοντός της, σε αντίθεση με την υφιστάμενης πρακτικής ανάλυσης του ΜΟΣ.

 

Περίληψη: pdf

Παρουσίαση: ppt