Ο Εμμανουήλ (Μάνος) Μπαρμπουνάκης υποστήριξε τη Διδακτορική του Διατριβή για τη λήψη αποφάσεων οδηγών κατά την προσπέραση οχημάτων απο μηχανοκίνητα δίκυκλα, Ιούλιος 2017

Ο Εμμανουήλ (Μάνος) Μπαρμπουνάκης υποστήριξε με επιτυχία στις 13 Ιουλίου 2017 τη Διδακτορική του Διατριβή με θέμα: «Διερεύνηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων οδηγών κατά την προσπέραση οχημάτων από μηχανοκίνητα δίκυκλα«. Το διδακτορικό του εκπονήθηκε στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Ι. Γκόλια.

Σκοπός της διατριβής υπήρξε η διερεύνηση της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων των οδηγών κατά την προσπέραση οχημάτων από μηχανοκίνητα δίκυκλα και η αλληλεπίδρασή τους με τα υπόλοιπα οχήματα σε αστική αρτηρία.

Για τη δημιουργία μίας λεπτομερούς βάσης δεδομένων με τροχιές ΜΔ γίνεται η χρήση των Μη Επανδρωμένων Εναέριων Συστημάτων (ΜΕΣ – Unmanned Aerial System – UAS). Η λεπτομερής βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε άνοιξε το δρόμο για τη χρήση ανεπτυγμένων μεθοδολογικών εργαλείων. Αναπτύχθηκαν Δέντρα Αποφάσεων και άλλοι μέτα-αλγόριθμοι, μία ειδική περίπτωση προτύπων Μηχανικής Μάθησης, με σκοπό την προτυποποίηση των μη συμβατικών σεναρίων προσπέρασης των ΜΔ. Τα ανεπτυγμένα πρότυπα δέντρων αποφάσεων δίνουν τη δυνατότητα να περιγραφεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων του μοτοσυκλετιστή και να αναδειχθούν οι σημαντικοί παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά την προσπέραση, όπως διαφορές ταχυτήτων, χωρικοί παράγοντες και η τοποθέτηση των οχημάτων. Στη συνέχεια, γίνεται διερεύνηση στην αλληλεπίδραση των ΜΔ και των υπόλοιπων οχημάτων σε τμήμα μιας αρτηρίας κάνοντας χρήση της Θεωρίας Παιγνίων (Game Theory). Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η συνεργασία μεταξύ των οδηγών μπορεί να επέλθει σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον όπως είναι αυτό των αστικών οδών. Η συνεισφορά των αποτελεσμάτων και των ευρημάτων που προέκυψαν από την προτυποποίηση της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων των οδηγών και της αλληλεπίδρασης διαφορετικών τύπων οχημάτων είναι ιδιαίτερης σημασίας για το σχεδιασμό σύγχρονων έξυπνων συνεργατικών συστημάτων μεταφορών, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον όπου οι τεχνολογίες V2V, τα αυτόνομα οχήματα (Autonomous Vehicles) και τα συνδεμένα οχήματα (Connected Vehicles) είναι στα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τη διεθνή ερευνητική κοινότητα.

Περίληψη 

Παροσίαση: ppt