Εξέταση Διπλωματικών Εργασιών, Nοέμβριος 2016

Η εξέταση των Διπλωματικών Εργασιών των τελειόφοιτων σπουδαστών και σπουδαστριών του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Εξεταστικής Περιόδου Σεπτεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 2 και 4 Νοεμβρίου 2016.

Οι τελειόφοιτοι σπουδαστές και σπουδάστριες που υποστήριξαν επιτυχώς τις Διπλωματικές τους Εργασίες είναι οι εξής:

pdf Γκίκας Ευθύμιος, Συμβολή στη διερεύνηση της βιωσιμότητας των οδοστρωμάτων, (επιβλ. Χ. Πλατή)

pdf Δραϊνάκης Ανδρέας, Επίδραση της ομαλότητας ασφαλτικών οδοστρωμάτων στην εκπομπή των αέριων του θερμοκηπίου, (επιβλ. Χ. Πλατή)

pdf Ζαντήρης Ιωάννης, Συσχέτιση επιδόσεων οδικής ασφάλειας με οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, (επιβλ. Γ. Γιαννής)

pdf Καββαδία Μαργαρίτα-Λουίζα, Διερεύνηση παραμέτρων οριζοντιογραφίας και μηκοτομής για την ορατότητα σε στάση, (επιβλ. Α. Λοΐζος).

pdf Παντελίδης Θεόδωρος Παναγιώτης, Καθορισμός τελών αεροδρομίων σε καθεστώς πλήρους ή μερικής ιδιωτικοποίησης με τη θεωρία παιγνίων, (επιβλ. Π. Ψαράκη-Καλουπτσίδη)

pdf Σιατίτσας Ρωμανός – Ιωάννης, Σύγκριση μοντέλων υπολογισμού κατανάλωσης ενέργειας και εκπεμπόμενων ρύπων για τις οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές, (επιβλ. A. Μπαλλής).