Διάλεξη στο ΕΜΠ του Νικόλα Γερολιμίνη, Επίκ. Καθηγητή EPFL, Δεκέμβριος 2014

Ο Νικόλας Γερολιμίνης, απόφοιτος του ΕΜΠ και Επίκουρος Καθηγητής στο Εργαστήριο Αστικών Μεταφορικών Συστημάτων στο Πολυτεχνείο της Λωζάνης (EPFL) έδωσε διάλεξη στο ΕΜΠ στις 19 Δεκεμβρίου 2014, με θέμα «Μοντελοποίηση και Ελεγχος της κυκλοφοριακής συμφόρησης σε μεγάλα αστικά δίκτυα με πολλαπλά μέσα μεταφοράς», η οποία ήταν βασισμένη στο ερευνητικό έργο ERC, που είναι επιστημονικός υπεύθυνος.


Μια εναλλακτική προσέγγιση αντί της μικροσκοπικής μοντελοποίησης της κυκλοφοριακής συμφόρησης σε μεγάλα αστικά δίκτυα, αποτελεί η χρήση του Μακροσκοπικού Θεμελιώδους Διαγράμματος (Macroscopic Fundamental Diagram – MFD). Το MFD έχει ως στόχο να απλοποιήσει τη μοντελοποίηση ενός αστικού δικτύου και να περιγράψει τη συλλογική δυναμική της κυκλοφοριακής ροής σε υπο-δίκτυα λαμβάνοντας υπόψη τα κύρια χαρακτηριστικά της συμφόρησης, όπως τη χρονική και χωρική εξέλιξη του φόρτου και της πυκνότητας σε διάφορες περιοχές της πόλης. Το μακροσκοπικό αυτό μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εισάγει καθολικές στρατηγικές ελέγχου για τη βελτίωση της κινητικότητας και τη μείωση των καθυστερήσεων στα μεγάλα αστικά δίκτυα, ιδίως σε συνθήκες που τοπικές στρατηγικές βελτιστοποίησης αδυνατούν να ανταπεξέλθουν. Στο σεμινάριο παρουσιάζονται μεθοδολογίες για τη μοντελοποιήση της συλλογικής συμπεριφοράς της κυκλοφορίας για διάφορες τοπολογίες αστικών συστημάτων. Έμφαση δίνεται στην κοινή χρήση της υποδομής από πολλαπλά μέσα μεταφοράς. Ο απώτερος στόχος είναι η ανάπτυξη ιεραρχικών εργαλείων βελτιστοποίησης και η δημιουργία έξυπνων στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας (τιμολόγηση κορεσμού, περιορισμός κυκλοφορίας οχημάτων, έλεγχος κυκλοφορίας σε εκτεταμένο δίκτυο κτλ) που μπορούν να λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο και να επιτυγχάνουν βελτίωση της κινητικότητας. Η επικύρωση των μεθοδολογιών μοντελοποίησης και των συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας διεξάγεται σε διάφορες και περίπλοκες δομές πόλων χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα, καθώς και μικροσκοπικά συστήματα προσομοίωσης.

Τα κύρια σημεία της παρουσίασης του παρουσιάζονται παρακάτω: ppt