Παράδοση Διπλωματικών Εργασιών, Μάρτιος 2022

Η παράδοση των Διπλωματικών Εργασιών για την εξεταστική περίοδο Μαρτίου 2022, θα γίνει (σε ψηφιακή μορφή) την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022 στο e–mail : natahilia@yahoo.gr, υπόψη: κας Α. Αχιλιά.

Σημειώνεται ότι, δεν απαιτείται πλέον η κατάθεση εκτυπωμένου αντιγράφου της διπλωματικής εργασίας στη γραμματεία του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής.

Ανακοίνωση